Πηγάζει από τις νότιες πλαγιές της Οίτης και καθώς κατεβαίνει στα νότια αποχετεύει τη λεκάνη που βρίσκεται μεταξύ Βαρδουσίων, Οίτης, Γκιώνας και Λιδωρικίου. Καθορίζει τα όρια των επαρχιών Δωρίδας και Ναυπακτίας και χύνεται στα όρια Κορινθιακού και Πατραϊκού κόλπου, ανατολικά της Ναυπάκτου. Στο μέρος που εκβάλλει σχηματίζει μικρή πεδινή περιοχή με τις συνεχείς προσχώσεις του. Ο Μόρνος έχει συνολικό μήκος 70 χιλιόμετρα περίπου και η λεκάνη απορροής του έχει επιφάνεια 1180 τετρ. χιλιόμετρα.

Η λίμνη του Μόρνου είναι τεχνητή λίμνη που κατασκευάστηκε το 1979 με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου ταμιευτήρα για την ύδρευση της Αθήνας. Για τον σκοπό αυτό κατασκευάστηκε φράγμα (φράγμα του Μόρνου) και δημιουργήθηκε τεχνητή λίμνη με μέγιστη χωρητικότητα περίπου 800.000 κυβ. μέτρων νερού. Η λίμνη κάλυψε το χωριό Κάλλιον το οποίο μεταφέρθηκε σε άλλη θέση πάνω από τις όχθες της λίμνης. Η λίμνη του Μόρνου, εκτός από την ύδρευση της Αθήνας, εξυπηρετεί και την άρδευση αγροτικών καλλιεργειών της Φωκίδας και της Αιτωλοακαρνανίας.

It springs from the southern slopes of Iti and as it descends to the south drains the basin situated between Vardousia, Iti, Giona and Lidoriki. It sets the boundaries of provinces and Doris Nafpaktos and poured the Corinthian and Patras gulf limits, east of Lepanto. In part that flows forms a small plain with continuous silting of. The Mornos has a total length of about 70 km and the basin has an area of ​​1180 sq. km.

Lake Mornos artificial lake built in 1979 to create a new reservoir for water supply of Athens. For this purpose dam was constructed (dam of Mornos) and artificial lake was created with a maximum capacity of about 800,000 cu. Meters of water. The lake covered the village Kallion which was transferred to another location on the banks of the lake. Lake Mornos, besides the water supply of Athens, also serves to irrigate agricultural crops Fokida and Aitoloakarnania.